هدر اصلی سایت

استفتائات

سیگار کشیدن برای روزه دار چه حکمی دارد؟

باطل نشدن روزه به وسیله دود، خالى از وجه نیست؛ ولى أحوط اجتناب است.