هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر کسی قضای روزه سال قبل را تا ماه رمضان بجا نیاورد، تکلیف چیست؟

اگر بخاطر مریضی نتوانسته بجا آورد، قضا ساقط است و برای هر روز یک مدّ طعام کفّاره می دهد.

در غیر مریض، گناه کرده و استغفار کند و بعد از رمضان قضا را بجا آورد و برای هر روز یک مدّ طعام کفّاره می دهد.