هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر کسی در ماه رمضان، روزه خود را با حرام باطل کند چه حکمی دارد؟

باید روزه را قضا نموده و کفاره بدهد؛ اگر چه احتیاط در دادن کفاره جمع است.