هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا اجیر می تواند بعد از اذان صبح نیّت روزه استیجاری نماید؟

تا پیش از ظهر اگر مبطل روزه مرتکب نشده، می تواند نیّت کند و اشکال ندارد.