هدر اصلی سایت

استفتائات

در مورد حیوانات دریایی توضیح بفرمایید: کدام حلال و کدام حرام است و اگر شک شد تکلیف چیست؟ ذبح آنها به چه صورت می باشد؟ در مورد تخم ماهی هم بفرمایید؟

از حیوانات دریایی فقط ماهی اگر فلس داشته باشد، ـ البته ممکن است فلس داشته و ریخته شده، که از اهل خبره سؤال شود. ـ و میگو (ملخ دریایی) حلال است. 
ذبح ماهی و میگو به این است که زنده از آب گرفته شود و اگر در شبکه یا حوضچه و از این قبیل جمع شود هرچند در آن بمیرد حلال است. 
بهتر است بیرون آورنده ماهی مسلمان باشد، ولی اگر غیر مسلمان هم باشد اشکال ندارد. 
هرگاه شک دارید که ماهی فلس دارد یا در بسته بندی ماهی فلس دار است یا مخلوط است، اجتناب کنید. 
ماهی کوچک اگر از تخم ماهی فلس دار باشد حلال است و اگر شک دارید، اجتناب بهتر است. 
تخم ماهی تابع ماهی تخم گذار است. (اگر فلس دار باشد تخمش حلال است.) و اگر شک دارید، اجتناب بهتر است. 
خرچنگ، مارماهی و امثال آن دو حرام است.