هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر کسى نان خور دیگرى است، مانند زنی که شوهر مخارج او را مى‏ دهد، اگر این زن باید کفّاره یا مدّ طعام بدهد و پولى هم نداشته باشد و نتواند براى هر روز، 60 روز روزه بگیرد، چه باید بکند؟

شوهر مى‏ تواند براى او کفّاره یا مدّ طعام بدهد؛ امّا واجب نیست و اگر نداد صبر مى‏ کند تا خودش متمکّن شود و بتواند پرداخت کند.