هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر شوهر زن فوت کرده باشد و دیگران مخارج او و فرزندانش را مى‏ دهند، تکلیف کفّاره او چگونه است؟

به عهده خودش است و از آن چه به او مى‏دهند اگر کفاف دهد، مى‏ تواند کفّاره و مدّ طعام را پرداخت کند.