هدر اصلی سایت

استفتائات

از نظر حضرتعالی حکم روزه زنی که شیر می دهد چیست؟

اگر زنى بچّه شیر مى ‏دهد و روزه گرفتن براى او ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست و باید قضاى آن را بجا آورده و بنابر احتیاط مستحب برای هر روز یک مدّ طعام به فقیر بدهد.

امّا اگر شیر او کم شود و بترسد که برای بچّه ضرر داشته باشد، روزه بر او واجب نیست و باید قضای آن را بجا آورده و برای هر روز یک مدّ طعام به فقیر بدهد.