هدر اصلی سایت

استفتائات

کسی که لثه هایش دائما خون ریزی دارد و مجبور است آب به دهان بزند، آیا می تواند روزه بگیرد؟

اگر بعد از مضمضه یا آب زدن به دهان، آب دهان را بیرون بریزد و آب خارج به حلق نرسد اشکالی ندارد.