هدر اصلی سایت

استفتائات

کسی که به خاطر مریضی تا آخر عمرش نمی تواند روزه بگیرد، تکلیفش چیست؟

قضا از عهده او ساقط است و باید براى هر روز، یک مدّ طعام کفّاره به فقیر بدهد.