هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا مردی که روزه نیست می تواند زن خود را مجبور به جماع نماید؟

مردی که به واسطه مرض یا مسافرت روزه نمى ‏گیرد، نمى ‏تواند زن روزه ‏دار خود را مجبور به جماع کند و زن باید ممانعت کند و اگر نتوانست پس چنانچه با اجبار و بدون اختیار واقع شد، روزه او باطل نیست و اگر با تهدید حاضر شد، یک روز قضا لازم است و اگر بدون تهدید پذیرفت، کفاره هم لازم است.