هدر اصلی سایت

استفتائات

کسانی که بخاطر بیماری آسم باید از اسپری هوا استفاده کنند، تکلیف روزه اشان چیست؟

این افراد می توانند روزه بگیرند و استفاده از اسپری هوا اشکال ندارد.