هدر اصلی سایت

استفتائات

منظور از «خوف ضرر» که شخص نباید روزه بگیرد چیست؟

مراد از خوف، احتمال عقلایی(احتمالی که معمولاً افراد عاقل به آن اعتنا می کنند) است؛ به این معنی که اگر شخصی یک احتمال عقلایی بدهد که روزه برای او ضرر دارد، نباید روزه بگیرد.