هدر اصلی سایت

استفتائات

زدن موی صورت برای مرد به نظر حضرت عالی چه حکمی دارد؟

تراشیدن ریش با تیغ و یا چیزی که مانند تیغ است، جایز نیست.