هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا شنا کردن در استخر، روزه را باطل می‌کند؟

اگر تمام سر زیر آب نرود، روزه باطل نمی شود.