هدر اصلی سایت

استفتائات

روزه‌ غوّاصانی که تمام سر خود را می‌پوشانند و زیر آب می روند، چه حکمی دارد؟

به این صورت روزه باطل نمی شود.