هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر کسی سخنی را به دروغ به معصوم(ع) نسبت داد، ولی معلوم شد که سخنش راست بوده، روزه‌اش باطل است؟

روزه آن روز را تمام کند و بنابر احتیاط یک روز قضا بگیرد.