هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا تزریق خون، روزه را باطل می کند؟

تزریق خون در باطل کردن روزه، بالاتر از آمپول تقویتی است.

امّا اگر فرض شود که اصلاً جهت تقویتی نداشته باشد ـ مانند تزریق خون برای دفع مرض ـ باطل کننده نیست، هر چند احتیاط در قضای آن روز است در روزه‌ی معیّن.