هدر اصلی سایت

استفتائات

زنی که بخاطر حاملگی نتوانسته روزه بگیرد و پس از آن تا 1 سال بچّه شیر داده و نتوانسته قضا کند، آیا قضای روزه ها همچنان بر او واجب است؟

برای هر روز یک مدّ طعام می‌دهد و هر وقت توانست، قضای روزه را بگیرد.