هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر کسی با گفته منجّمین یقین به اوّل ماه پیدا کند کافی است؟

اگر مطمئن شود، اشکال ندارد.