هدر اصلی سایت

استفتائات

تیغ زدن صورت برای جوانانی که هنوز مویشان زبر نشده و به حالت موی نازک است، چه حکمی دارد؟

اگر در عرف جامعه به آن ریش اطلاق نشود، اشکال ندارد.