هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا رؤیت هلال ماه با چشم مسلح(مثل تلسکوپ) برای اثبات اوّل ماه کفایت می کند؟

ظاهراً اشکال ندارد و مجزی است.