هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر کسی فراموش کرده در وقت مقرّر فطریّه را جدا کند، وظیفه‌اش چیست؟

بنابر احتیاط مستحب، هر وقت یادش آمد قضا کند.