هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر در نماز احساس کند ارتباط قلبی با خدا برقرار نکرده، آیا جایز است نماز را قطع کند و دوباره بخواند؟

جایز نیست که نماز را به این جهت رها کند. می تواند با نافله ها جبران کند.