هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا هک کردن سایت‌ها یا اشتراک اینترنت دیگران و استفاده از آن از نظر شرعی جایز است؟

هک کردن و استفاه از حقّ اشتراک دیگران جایز نیست و در مواردی ضمان‌آور است.