هدر اصلی سایت

استفتائات

نظر حضرتعالی در مورد معاملات اینترنتی چیست؟

اگر رعایت احکام معاملات شود، صرف اینترنتی بودن اشکالی ندارد.