هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر کسی عیب ظاهری داشته باشد؛ مثلا دروغ می گوید؛ آیا گفتن عیب او غیبت محسوب می شود؟

اگر همیشه و علنی حرام مرتکب می شود، گفتن آن، غیبتِ حرام نیست و اشکال ندارد؛ ولی اگر مخفیانه و یا گهگاه مرتکب می شود، نباید او را غیبت کرد.