هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا اهل کتاب نجس می باشند؟ با وجودی که می دانیم مثل ما زندگی کرده و از شراب و نجاسات پرهیز می کنند.

نجس نیستند؛ ولی اگر از شراب و نجاسات پرهیز نمی کنند، از آنها اجتناب شود و در غیر این صورت نیز، رعایت احتیاط خوب است.