هدر اصلی سایت

استفتائات

حکم نماز و روزه کسی که زیاد سفر می کند را بفرمایید.

کسی که برای شغلش یا تحصیل، فی ما بین دو محل که فاصله آن دو، مسافت شرعی است، حدّاقل به مدّت یک ماه، کمتر از ده روز تردّد می کند - مثلاً هفته ای یکبار یا بیشتر - نمازش تمام و روزه هم دارد. و چنانچه ده روز در شهرش بماند یا در محل کار ده روز با قصد بماند، بعد از آن در سفر اوّل قصر و در سفر های بعدی تمام است.