هدر اصلی سایت

استفتائات

فناء فى اللَّه، به چه معنى است؟

فناء عبارت است از اینکه شخص بفهمد که از خود چیزى ندارد و هر چه هست از خداوند است یعنى خود را عبد و بنده محض بداند.