هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر کسى بخواهد مرجع تقلید خود را تغییر دهد چه حکمى دارد؟

اشکال ندارد؛ اگر چه عدول از اعلم به غیر اعلم خلاف احتیاط است.