هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا باید برای وضو، موی ابرو و مژه‏ ها هم شسته شوند؟

باید شسته شوند.