هدر اصلی سایت

استفتائات

حکم شرکت در مراسم متصوّفه و دراویش چگونه است؟ به قصد تحقیق چطور؟

در صورتی که دارای عقائد فاسده هستند یا آنکه در مجالس آنها معصیت انجام می شود، جایز نیست.