هدر اصلی سایت

استفتائات

خداوند در قرآن فرموده «لا اکراه فی الدین» پس چرا اگر مسلمانی به دین دیگری بگرود، حاکم اسلام او را اعدام می کند؟

آیه فوق در خصوص ایمان آوردن می باشد؛ چون ایمان یک عمل قلبی بوده و ظاهری نیست و کسی که اکراه شود فقط تظاهر می کند؛ پس ایمان با اکراه منافات داشته و در آیه نفی شده است.

لکن کسی که با اختیار خودش و با علم و یقین، ایمان خود را اعلام نمود؛ چنانچه بعداٌ علناٌ اعلام بی دینی و خروج از اسلام را بکند، با شرایط مذکوره در احکام، محکوم به قتل می شود.

شاید حکمتش این باشد که باعث سست شدن عقیده سایر مسلمین نگردد.