هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر کسی برای یک ختم قرآن در ماه رمضان اجیر شده ولی موفّق به انجام آن نشده. در صورتی که به اجیر کننده دسترسی ندارد تکلیف چیست؟

بعد از رمضان بجا آورده و بنابر احتیاط در ماه رمضان آینده نیز انجام دهد.