هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا با کفش می شود نماز خواند؟

اگر کفش به نحوی باشد که دو انگشت پا در سجده به زمین برسد، اشکال ندارد.