هدر اصلی سایت

استفتائات

بازی کردن با ورق بدون شرط برد و باخت چه حکمی دارد؟ اگر طرف بازی رایانه باشد، چه حکمی دارد؟

از آلات قمار است و بازی با آن بدون شرط برد و باخت نیز جایز نیست.

امّا اگر طرف مقابل نداشته باشد و با رایانه بازی کند، اشکال ندارد.