هدر اصلی سایت

استفتائات

خوردن گنجشکی که با تفنگ بادى کشته شود و یا با دست سرش را جدا کنند، چه حکمى دارد؟

در شکار باید تیر نوک تیز باشد و قصد شکار وجود داشته باشد و هنگام تیرانداختن بسم اللَّه گفته شود و اگر گنجشک به این صورت کشته نشود، باید سر آن را با کارد و چیزى مانند آن جدا کرد و حلال شدن گوشت آن با کندن سر با دست اشکال دارد.