هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا مى‏توان بدون اجازه پدر وسایل خانه را انفاق کرد؟ زن بدون اجازه شوهر چه؟

در هر دو صورت جایز نیست.