هدر اصلی سایت

استفتائات

استفاده از صدقه جهت کارهاى فرهنگى جایز است؟

صدقه براى فقراء و مساکین است، استفاده از خیرات اشکالى ندارد.