هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا حسینیه را مى شود به مسجد تبدیل کرد؟

وقف را نمی توان تغییر داد.