هدر اصلی سایت

استفتائات

وصیّت کردن بر چه کسانی واجب است؟

کسانى که حقّ اللَّه مانند نماز و روزه و حجّ و زکات و خمس بر ذمه دارند و یا حقّ الناس مالى.