هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر شخصى در زمان حیات، بخواهد مالى یا ملکى را به فرزندش هبه کند، آیا پس از مرگ، سایر ورّاث مى ‏توانند، مال یا ملک را از دست او بگیرند؟

اگر مال یا ملک را به تصرّف او درآورد و اگر صغیر است به عنوان ولىّ او، قبض کند (مثلاً سند را به اسم او نماید)، فرزندش مالک مى‏شود و بعد از مرگ، سایر ورّاث نمى ‏توانند متعرّض او شوند.