هدر اصلی سایت

استفتائات

شخصى مدیون است ولى طلبکار فراموش کرده، اگر بدهکار، طلب او را به عنوان هدیه تحویلش دهد کافی است؟

اگر به نیّت ادائ دین پرداخت کند، بریء الذمّه می شود.