هدر اصلی سایت

استفتائات

عضویّت و همکاری با شرکتهای هرمی از نظر حضرتعالی چه حکمی دارد؟

همکاری با شرکتهایی که به صورت هرمی می باشند و کسب درآمد از این طریق؛ اشکال دارد.