هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا گرفتن و دادن پورسانت اشکال دارد؟

اگر منظور این است که فروشنده به جهت مشتری یابی، به شخص واسطه وجهی را پرداخت می کند؛ اشکال ندارد.