هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا خوردن غذایی که شخص کافر غیر اهل کتاب آن را پخته، جایز است؟

در صورت علم به تماس بدن او با غذا، جایز نیست.