هدر اصلی سایت

استفتائات

باردار نمودن مصنوعی زن با نطفه ی شوهرش، به نظر حضرت عالی جایز است؟

اگر مستلزم مقدمات حرام (مثل نظر و لمس عورت) نباشد یا عرفا برای این کار اضطرار باشد، اشکال ندارد.