هدر اصلی سایت

استفتائات

زنى که از نظر پزشکى، یقیناً و قطعاً باردار نمى شود، اگر طلاق بگیرد، آیا واجب است که عدّه نگه دارد؟

عدّه بر زنِ مطلّقهء مدخولهء غیر یائسه، مطلقا واجب است.