هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر پدر به پسر خود بگوید: زنت را طلاق بده و الّا تو را عاق می کنم. آیا اطاعت واجب است و اگر طلاق ندهد عاق می شود؟

در فرض مسئله اطاعت پدر واجب نیست و سعی کنید به او احسان نمائید.